Kontrakt terapeutyczny/regulamin świadczenia usług

 • Sesja terapeutyczna trwa 50 minut, spotkania odbywają się raz w tygodniu, w tym
  samym dniu tygodnia i o tej samej godzinie. W wyjątkowych sytuacjach, odpowiednio
  uzasadnionych, spotkania mogą odbywać się w różnych dniach i o różnej godzinie.
  Zmiana formy spotkania ze spotkania stacjonarnego na spotkanie online może mieć
  miejsce jedynie w odpowiednio uzasadnionych sytuacjach.
 • Psychoterapia jest procesem, który w pewnym momencie może spowodować
  zaostrzenie objawów, a dopiero następnie ich spadek.
 • Sesję terapeutyczną można odwołać maksymalnie dzień wcześniej, wyjątkiem jest
  poważna choroba lub wypadek pacjenta. W przypadku odwołania sesji w tym samym
  dniu, pacjent ponosi za nią 100 % płatności. W przypadku braku uregulowania
  płatności terapeuta zastrzega sobie prawo do przerwania pracy z pacjentem. W
  ciągu roku pracy terapeutycznej pacjent może być nieobecny na sesjach
  maksymalnie 6 razy (wliczając w to urlop), po wykorzystaniu limitu nieobecności
  pacjent zobowiązany jest płacić za każdą kolejną nieodbytą wizytę (nawet
  usprawiedliwioną). W sytuacji gdy terapeuta i pacjent spotykają się co dwa tygodnie
  pacjent może być nieobecny maksymalnie 3 razy w ciągu roku (wliczając w to urlop),
  za każdą następną nieobecność pacjent płaci 100 % stawki.
 • Proces terapeutyczny opiera się na współpracy pacjenta i terapeuty- w uzyskaniu
  pożądanych zmian bardzo ważna jest motywacja pacjenta do pracy. Pacjent jest z
  terapeutą szczery, wnosi wszystkie tematy na sesję, również te, które uważa za mało
  ważne czy wstydliwe lub które chce zachować tylko dla siebie. Terapeuta nie ponosi
  odpowiedzialności za efektywność lub brak efektywności terapii.
 • W trakcie trwania współpracy terapeuty z pacjentem terapeuta może współpracować
  z innymi specjalistami, między innymi z superwizorami, fizjoterapeutą, lekarzem
  rodzinnym, lekarzem psychiatrą. Zakres współpracy uzależniony jest od
  indywidualnych problemów i potrzeb pacjenta.
 • Między sesjami pacjent zobowiązany jest do wykonywania zadań proponowanych
  przez terapeutę, w przypadku niewykonywania zadań, terapeuta zastrzega sobie
  prawo do przerwania pracy z pacjentem.
 • W sytuacji, gdy pacjent chce w nagły sposób zakończyć terapię, zakłada się, że
  przyjdzie jeszcze na dwa kolejne spotkania, celem omówienia jego decyzji. Po
  dwóch nieusprawiedliwionych nieobecnościach zakłada się, że współpraca między
  terapeutą a pacjentem została zakończona, terapeuta wysyła dokument o
  zakończeniu terapii na adres wskazany przez pacjenta.
 • Pacjent i terapeuta zobowiązują się do zachowania jedynie formalnych relacji w
  gabinecie i do nieutrzymywania relacji poza gabinetem.
 • Pacjent kontaktuje się z terapeutą poza godzinami jego pracy jedynie w
  wyjątkowych, kryzysowych sytuacjach.
 • Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem
  sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pacjenta, w takich sytuacjach, w celu
  zabezpieczenia życia lub zdrowia pacjenta, terapeuta może poinformować rodzinę
  pacjenta, jego lekarza psychiatrę (jeśli go ma) lub odpowiednie służby: Policję,
  Prokuraturę, Szpital. Pacjent dobrowolnie podaje numer telefonu do osoby, z którą
  terapeuta może skontaktować się w razie sytuacji związanej z zagrożeniem życia lub
  zdrowia.
 • Cena za sesję terapeutyczną może ulegać zmianie, terapeuta nie musi informować
  pacjenta o powodach zmiany ceny za sesję terapeutyczną. Cennik usług
  terapeutycznych w Prywatnym Gabinecie Psychoterapii w Kożuchowie znaleźć
  można na stronie internetowej www.psycholog-kozuchow.pl
 • Kontrakt terapeutyczny zawarty z pacjentem może ulegać zmianom.